ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Прочитайте текст даної оферти. У випадку прийняття її умов, Ви погоджуєтеся з усіма пунктами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Викладений нижче текст Договору,  адресований фізичним особам  і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності Фізичної особи-підприємця Печенюк Віталія Володимировича, зареєстрованого у Єдиному державному реєстрі фізичних осіб-підприємців в установленому чинним законодавством порядку, є платником єдиного податку та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію від 05.04.2011р (надалі - Продавець), з однієї сторони,

Фізична особа, що здійснила оплату згідно рахунку Виконавця, чим прийняла (акцептувала) умови цього Договору (надалі – Покупець), з другої сторони,

надалі разом поіменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись положеннями чинного законодавства України, уклали цей Договір публічної оферти (про надання послуг) (надалі – Договір) про наступне.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

"Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті Продавця «https://agrozapas.com.ua».

"Акцепт" - надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

"Товар" – запчастини до сільськогосподарської техніки.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Покупець здійснює замовлення та оплату товару Продавця, а Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю товар (запчастини) до сільськогосподарської техніки в порядку та на умовах, передбачених умовами цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Продавець зобов’язується:

2.1.1. Передати Покупцю запчастини, упаковані таким чином, щоб виключити псування або знищення його у визначений термін згідно з цим Договором.

 2.1.2. Зберігати товар, якщо право власності переходить до Покупця раніше від передання товару.

2.1.3. Замінити товар неналежної якості, протягом 5 днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця, або повернути вартість товару неналежної якості.

2.1.4. При виконанні своїх обов’язків керуватися чинним законодавством України і даним Договором.

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору.

2.2.2. Оплатити товар згідно з умовами, визначеними п.3 цього Договору.

3. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ.

3.1. Вартість товару згідно даного Договору становить вартість виставленого Продавцем рахунку на товари для оплати Покупцем або усної домовленості.

3.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент передачі товару/оплати, що оформляється видатковою накладною/актом прийому-передачі товару.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За недотримання умов даного Договору сторони несуть відповідальність визначену цим договором та згідно з чинним законодавством України.

4.2. Продавець не несе відповідальності за невиконання своїх обов’язків за даним Договором в разі несвоєчасної оплати Покупцем послуг.

4.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим договором, якщо це сталося не з їх вини. Сторона вважаться не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.4. Жодна зі сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Сторона, у якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання  вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.

5.2. Продавець, після отримання від Покупця претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони офіційно оприлюднюють згідно з чинним законодавством.

6.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

6.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим збитки.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання, або оплати за товар Покупцем та діє до остаточного виконання сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою сторін, в випадку, передбаченому в п. 4.4 даного Договору та інших випадках, передбачених законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться за взаємною згодою сторін.

8.2. Зміни і доповнення оформляються окремим письмовим документом, що є невід’ємною частиною Договору, або викладенням цього Договору у новій редакції.

8.3. При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

8.4. Купуючи товар  Покупець надає свою безумовну згоду з умовами цього Договору публічної оферти. Натисненням клавіші "Купити", Покупець проставляє свій електронний підпис під прийняттям умов даного Договору, який прирівнюється до власноручного.

8.5. Договір є договором публічної оферти та договором приєднання відповідно до Цивільного кодексу України, опублікований на веб-сайті Продавця в електронному вигляді, де зазначення «ФОП Печенюк Віталій Володимирович» є електронним підписом Продавця, що має силу власноручного підпису.

 

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець:

Суб’єкт підприємницької діяльності

ФОП Печенюк Віталій Володимирович

Платник на спрощеній системі оподаткування

Група2, не платник ПДВ

Р/р 26003060756071 в ПАТ Вінницька

Філія ПАТ КБ «Приватбанк»

26000 м. Вінниця, вул. Тяжилова, 1, Україна